grcka leto_jumbo travel

Grčka uvodi taksu za otpornost na energetsku krizu

Upravo je stupio na snagu novi cenovnik boravišnih taksa u Grčkoj. Po novom cenovniku najniži iznos boravišne takse u sezoni za privatni smeštaj od 0.50 EUR po osobi po noćenju je povećan 3 puta i iznosi 1.50 EUR dok je za boravak u hotelima od 5* od sada 10 EUR po osobi po noćenju.

Kako će nove takse uticati na turizam Grčke ostaje da se vidi ovoga leta.

Prevod izmena zakona koji smo dobili posredstvom YUTA-e prenosimo u celosti:

ЗАКОН 5073/2023
Члан 30
Такса отпорности на климатску кризу – Замена члана 53. Закона 4389/2016 и измена
Анекса Законика о пореском поступку
1. Члан 53. Закона 4389/2016 (А’ 94), о боравишној такси, замењује се како следи:
„Члан 53
Такса отппрности на климатску кризу
1. Намеће се такса за отпорност на климатску кризу, у корист државе.
1А. Такса за отпорност на климатску кризу наплаћује се по дневном кпришћењу и по
соби или стану, у периоду од марта до октобра, на следећи начин:
а) За главни хотелски смештај тачке аа, става а, параграфа 2, члана 1, Закона
4276/2014 (А’ 155):
аа) 1-2 звездице, један и по (1,50) еврο,
аб) 3 звездице, три (3,00) евра,
ав) 4 звездице, седам (7,00) евра,
аг) 5 звездица, десет (10,00) евра,
б) за намештене собе за издавање / станове из тачке вв,) става б) параграфа 2, члана 1,
Закона 4276/2014, један и по (1,50) евро,
в) за непокретности доступне путем краткорочног изнајмљивања из члана 111 Закона
4446/2016 (А` 240) и члана 39А Закона о порезу на доходак (Закпн 4172/2013, А` 167),
један и по (1.50) евро. Ако је некретнина, која је доступна путем краткорпчног
изнајмљивања, једноспратна кућа, површине изнад осамдесет (80) м2, наплаћује се
такса за отпорнпст од десет (10) евра,
г) у смештају за самосталан боравак – туристички опремљеним вилама из тачке аа)
става б), параграфа 2, члана 1, Закона 4276/2014, десет (10) евра.
1Б. Накнада за климатску отпорност наплаћује се по дневном коришћењу и по соби
или стану, у периоду од новембра до фебруара, на следећи начин:
а) За главни хотелски смештај тачке аа, става а, параграфа 2, члана 1, Закона
4276/2014:
аа) 1-2 звездице, педесет центи (0,50€),
аб) 3 звездице, један и по (1,50) еврп,
ав) 4 звездице, три (3,00) евра,
аг) 5 звездица, четири (4,00) евра,
б) за намештене собе за издавање / станове из тачке вв) става б) параграфа 2, члана 1,
Закона 4276/2014, педесет центи (0,50€),
в) за непокретности доступне путем краткпрочног изнајмљивања из члана 111 Закона
4446/2016 и члана 39А Закпна п ппрезу на дпхпдак, педесет центи (0,50€), акп су
непокретности стављене на распплагање путем краткорпчног закупа једноспратне куће
површине изнад осамдесет (80) квадратних метара, наплаћује се такса за отпорност од
четири (4) евра,
г) за смештај за самосталан боравак – туристички опремљене виле из тачке аа) става б)
параграфа 2, члана 1, Закпна 4276/2014 четири (4) евра.
2. Таксу за отпорност на климатску кризу сноси кприсник, који је изнајмио собу или
стан, према одредбама из параграфа 1; наплаћује се након боравка корисника у
смештају а пре његовог одласка из истог, уз издавање потврде – доказа о наплати таксе
за отпорност на климатску кризу од привредних субјеката из параграфа 1А и 1Б и
физичких лица из става в) параграфа 1А и 1Б, и иста се подноси Пореској управи путем
месечних пријава. Пријаве се подносе до последњег дана у месецу следећем у односу
на месец издавања сваке појединачне потврде о наплати таксе за отпорност на
климатску кризу. Потврда о наплати таксе за отпорност на климатску кризу не подлеже
ПДВ-у. Наведена такса се не наплаћује у случају бесплатног пружања услуга смештаја
од стране наведених обвезника.
3. Заједничком одлуком министара привреде и финансија, живптне средине и
енергетике и начелника Независне управе јавних прихода, утврђује се тип и садржај
пријаве о такси за отпорност на климатску кризу, начин утврђивања обвезника таксе,
време и поступак њеног увођења и плаћања, садржина, поступак и начин издавања
потврде – доказа о њеној наплати, као и друге потребне појединости за спровођење
наведеног“.

Prijavite se na naš Newsletter i budite uvek u toku sa našim ponudama