Vize za Meksiko

vize za meksiko

Vize za Meksiko za državljane Republike Srbije su besplatne za turističke odlaske u ovu državu.

Vize za Meksiko

Ambasada Meksika u Republici Srbiji ima čast da obavesti da je od 19. VIII 2009. za državljane Republike Srbije izdavanje konzularne turističke vize besplatno.

Turistička viza se izdaje na period od 6 meseci sa više ulazaka i izlazaka onim zainteresovanima koji ispunjavaju uslove.

Državljani Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Srbije i Crne Gore zainteresovani za putovanje u Meksiko kao turisti moraju da dobiju turističku vizu.

Za državljane Republike Srbije vize za Meksiko su besplatne.

Za Državljane Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Crne Gore troškovi vize za Meksiko iznose $36.00 (TRIDESET ŠEST AMERICKIH DOLARA). Ljubazno se mole osobe koje plaćaju vizu da donesu tačan iznos.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

1. Predati lično zahtev (verzija na engleskom), koji se može preuzeti ovde. Ovaj formular se može dobiti i u ambasadi.

2. Potvrdu o zaposlenju (izdatu na službenom dopisu sa memorandumom firme i sa službenim pečatom preduzeća u kojoj je zaposlen podnosilac zahteva sa potpisom odgovornog lica) i sa naznačenim datumom od kada radi na tom mestu i sa mesečnim primanjima. U slučaju da je podnosilac zahteva vlasnik preduzeća ili radnje, predati na uvid original dokumenta i fotokopiju registracije istog.

3. Original potvrde banke o posedovanju računa, sa navedenim datumom otvaranja, i sa izvodom sa tekućeg računa na koji se uplaćuje lični dohodak za period od poslednjih 6 meseci (sa svim promenama). Oba dokumenta treba da sadrže potpis i pečat banke.

4. Potvrdu banke o posedovanju kreditne kartice, sa naznačenim limitom na dan podnošenja zahteva za vizu. (Ukoliko je poseduje)

5. Potvrdu o posedovanju nekretnina na svoje ime, original i fotokopiju. (Ukoliko je poseduje)

6. Važeći pasoš (za još najmanje šest meseci), fotokopija stranice sa ličnim podacima i sa prethodnim vizama. Ukoliko je pasoš izdat 2015. godine, priložiti i prethodni pasoš sa fotokopijama stranice sa ličnim podacima i stranica sa prethodno izdatim vizama.

7. Jedna fotografija (skorija), formata kao za pasoš.

Penzioneri treba da dostave rešenje o penzionom statusu, potvrdu o posedovanju računa, sa navedenim datumom otvaranja, i sa izvodom sa tekućeg računa na koji se uplaćuje penzija za period od poslednjih godinu dana (sa svim promenama). Oba dokumenta treba da sadrže potpis i pečat banke.

Studenti univerziteta podnose potvrdu o studiranju i indeks na uvid. Ucenici predaju potvrdu da su redovni ili vanredni učenici i đačku knjižicu na uvid. I jedni i drugi, pored navedenih potvrda, uključujući maloletna lica, treba da dostave i izvod iz matične knjige rođenih kao i dokumenta kojim dokazuju ekonomsku solvenciju roditelja ili lica koja ih izdržavaju (tacke 2 – 5).

Maloletna lica treba da dostave takođe saglasnost roditelja da Ambasada Meksika može da izda vizu na ime maloletnog lica sa potpisom oba roditelja i brojevima pasoša i maloletnog lica i roditelja.

Oni koji su zaintresovani za aktivnosti drugacije od turističkih (poslovni ljudi, itd.) treba da kontaktiraju ambasadu.

Državljani drugih zemalja treba da se obrate najbližem konzularnom predstavništvu Meksika.

Biće vam veom bitno i da pogledate Vakcinacija pre putovanja u Meksiko.

Pozvati telefonom da bi se zakazao termin za proveru dokumentacije. Viza se izdaje istog dana. Za dobijanje dodatnih informacija javite se, molim Vas, Konzularnom odelenju Ambasade Meksika u Republici Srbiji: (+381-11-) 3674170.

Sve dodatne informacije možete pogledati na https://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/sr/konzularno/viza

Save